తాజా కబుర్లు

S&P500
2341.59
-2.39
-0.10%
 
NASDAQ
5840.37
+11.64
+0.20%
 
NYSE
11414.329
-4.558
-0.0399%
 
MMM
190.43
-1.08
-0.56%
 
AXP
77.6
-0.6
-0.77%
 
T
41.49
-0.19
-0.46%
 
BA
176.1
+0.28
+0.16%
 
CAT
91.51
-0.64
-0.69%
 
CVX
106.28
-1.71
-1.58%
 
CSCO
33.99
-0.09
-0.26%
 
KO
42.32
+0.2
+0.47%
 
DD
80.58
+0.98
+1.23%
 
XOM
81.25
+0.02
+0.02%
 
GE
29.44
-0.28
-0.94%
 
GS
225.48
-2.93
-1.28%
 
HD
146.87
-0.84
-0.57%
 
INTC
35.39
+0.23
+0.65%
 
IBM
173.77
-0.06
-0.03%
 
JNJ
125.8
+0.32
+0.26%
 
JPM
87.24
-0.05
-0.06%
 
MCD
129.49
+0.15
+0.12%
 
MRK
63.19
+0.01
+0.02%
 
MSFT
65.1
+0.12
+0.18%
 
NKE
55.93
-0.43
-0.76%
 
PFE
34.18
+0.18
+0.53%
 
PG
90.49
-0.08
-0.09%
 
TRV
121.01
+0.24
+0.20%
 
UNH
164.6
-0.4
-0.24%
 
UTX
111.83
+0.03
+0.03%
 
VZ
49.14
-0.54
-1.09%
 
V
88.95
-0.24
-0.27%
 
WMT
69.66
+0.05
+0.07%
 
DIS
112.38
+0.24
+0.21%
 
TCS
3.96
+0.01
+0.25%
 
S&P500
2341.59
-2.39
-0.10%
 
NASDAQ
5840.37
+11.64
+0.20%
 
NYSE
11414.329
-4.558
-0.0399%
 
MMM
190.43
-1.08
-0.56%
 
AXP
77.6
-0.6
-0.77%
 
T
41.49
-0.19
-0.46%
 
BA
176.1
+0.28
+0.16%
 
CAT
91.51
-0.64
-0.69%
 
CVX
106.28
-1.71
-1.58%
 
CSCO
33.99
-0.09
-0.26%
 
KO
42.32
+0.2
+0.47%
 
DD
80.58
+0.98
+1.23%
 
XOM
81.25
+0.02
+0.02%
 
GE
29.44
-0.28
-0.94%
 
GS
225.48
-2.93
-1.28%
 
HD
146.87
-0.84
-0.57%
 
INTC
35.39
+0.23
+0.65%
 
IBM
173.77
-0.06
-0.03%
 
JNJ
125.8
+0.32
+0.26%
 
JPM
87.24
-0.05
-0.06%
 
MCD
129.49
+0.15
+0.12%
 
MRK
63.19
+0.01
+0.02%
 
MSFT
65.1
+0.12
+0.18%
 
NKE
55.93
-0.43
-0.76%
 
PFE
34.18
+0.18
+0.53%
 
PG
90.49
-0.08
-0.09%
 
TRV
121.01
+0.24
+0.20%
 
UNH
164.6
-0.4
-0.24%
 
UTX
111.83
+0.03
+0.03%
 
VZ
49.14
-0.54
-1.09%
 
V
88.95
-0.24
-0.27%
 
WMT
69.66
+0.05
+0.07%
 
DIS
112.38
+0.24
+0.21%
 
TCS
3.96
+0.01
+0.25%
 

Monthly Archives: October 2016

 • నా లోన శివుడు గలడు – తనికెళ్ళ భరణి

  నా లోన శివుడు గలడు – తనికెళ్ళ భరణి

  నాలోనశివుడుగలడు……నీలోనశివుడుగలడు….. నాలోనశివుడుగలడు……నీలోనశివుడుగలడు…. నాలోన గల శివుడు నీలోనగల శివుడు లోకమ్మునేలగలడు…. నాలోన గల శివుడు నీలోనగల శివుడు లోకమ్మునేలగలడు….. కోరితే..


 • అమరావతి best SATTAIR ever ………

  అమరావతి best SATTAIR ever ………

  ”మా అబ్బాయి సాహిత్యంలో నోబెల్ నటనలో ఆస్కార్ ఒకేసారి అందుకోబోతున్నాడు” ”అవునా” ”మా అబ్బాయే బుకర్ ప్రయిజ్, గ్రామీ ఇంటర్నేషనల్..